حضور شرکت فرآورده های نسوز مهرگداز در دوازدهمین کنگره سرامیک ایران

حضور شرکت فرآورده های نسوز مهرگداز در دوازدهمین کنگره سرامیک ایران

با حضور دکتر مارقوسیان (پدر علم سرامیک ایران و استاد بازنشسته دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه)، تعدادی از مدیران وزارت صنعت، معدن و  تجارت و جمع زیادی از اساتید، دانشجویان، محققان و کارشناسان صنعت سرامیک کشور، دوازدهمین کنگره سرامیک ایران، دهم اردیبهشت ماه 1398...