فرآورده‌های نسوز مهرگداز

محصولات

نسوزهای قلیایی

تهیه و تولید انواع آجرها و جرم های نسوز قلیایی

نسوزهای آلومینایی

تهیه و تولید انواع نسوزهای آلومینایی

قطعات کنترل جریان مذاب

تولید قطعات ویژه کنترل جریان مذاب در فولادسازی

نسوزهای حاوی کربن

تولید قطعات و آجرهای دارای کربن

قطعات کنترل جریان مذاب

تولید قطعات ویژه کنترل جریان مذاب در فولادسازی

نسوزهای حاوی کربن

تولید قطعات و آجرهای دارای کربن

نسوزهای قلیایی

تهیه و تولید انواع آجرها و جرم های نسوز قلیایی

نسوزهای آلومینایی

تهیه و تولید انواع نسوزهای آلومینایی