فرآورده‌های نسوز مهرگداز

محصولات

mehr mag chrome - محصولات

نسوزهای قلیایی

تهیه و تولید انواع آجرها و جرم های نسوز قلیایی

gas turbine3 - محصولات

نسوزهای آلومینایی

تهیه و تولید انواع نسوزهای آلومینایی

SG - محصولات

قطعات کنترل جریان مذاب

تولید قطعات ویژه کنترل جریان مذاب در فولادسازی

mehr mag carbon1 - محصولات

نسوزهای حاوی کربن

تولید قطعات و آجرهای دارای کربن

SG - محصولات

قطعات کنترل جریان مذاب

تولید قطعات ویژه کنترل جریان مذاب در فولادسازی

mehr mag carbon1 - محصولات

نسوزهای حاوی کربن

تولید قطعات و آجرهای دارای کربن

mehr mag chrome - محصولات

نسوزهای قلیایی

تهیه و تولید انواع آجرها و جرم های نسوز قلیایی

gas turbine3 - محصولات

نسوزهای آلومینایی

تهیه و تولید انواع نسوزهای آلومینایی