حضور شرکت فرآورده های نسوز مهرگداز به عنوان حامی سیزدهمین کنگره سرامیک ایران و سومین کنفرانس بین المللی سرامیک