فرآورده‌های نسوز مهرگداز

اعضای هیئت مدیره

koochakzade 1 - هیئت مدیره

احمدعلی کوچک زاده

عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اداری

.jpg - هیئت مدیره

مهدی نعیمی

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

farahi scaled - هیئت مدیره

عبدالحمید فرهی

رئیس هیئت مدیره و بنیانگذار

farahi scaled - هیئت مدیره

عبدالحمید فرهی

رئیس هیات مدیره و بنیانگذار

.jpg - هیئت مدیره

مهدی نعیمی

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

koochakzade 1 - هیئت مدیره

احمدعلی کوچک زاده

عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اداری