فرآورده‌های نسوز مهرگداز

اعضای هیئت مدیره

احمدعلی کوچک زاده

احمدعلی کوچک زاده

عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اداری

مهدی نعیمی

مهدی نعیمی

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

عبدالحمید فرهی

عبدالحمید فرهی

رئیس هیئت مدیره و بنیانگذار

عبدالحمید فرهی

عبدالحمید فرهی

رئیس هیات مدیره و بنیانگذار

مهدی نعیمی

مهدی نعیمی

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

احمدعلی کوچک زاده

احمدعلی کوچک زاده

عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اداری